Algemene

Voorwaarden

DEFINITIES

Verhuurder: Vier het zo, gevestigd te Oldebroek, onder KvK nr. 78743079.
Huurder/klant: degene met wie Vier het zo een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Vier het zo en huurder samen.
Overeenkomst: De overeenkomst tot verhuur/dienstverlening.

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens Vier het zo.
1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de huurder uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING OFFERTES


2.1 Offertes van Vier het zo zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Een aanbod of offerte van Vier het zo is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Als de huurder een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – HUURPRIJZEN

3.1 Alle prijzen die Vier het zo hanteer zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals transportkosten of schoonmaakkosten en gelden voor een periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
3.2 Alle prijzen die Vier het zo hanteert voor producten of diensten op zijn website, kan Vier het zo te allen tijde wijzigen.
3.3 Verhogingen van de huurprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Vier het zo niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3.4 De consument heeft het recht om en overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in 3.3.
3.5 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Vier het zo vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
3.6 Vier het zo heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
3.7 Voorafgaand aan de ingang hiervan zal Vier het zo prijsaanpassingen meedelen aan de huurder.
3.8 De consument heeft het recht om de overeenkomst met Vier het zo op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4 – BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN

4.1 De huurder dient betalingen vòòr de huurtermijn te hebben voldaan. De huurder ontvangt de factuur circa een maand voor de huurtermijn mits offerte is aanvaard.
4.2 Wanneer de huurder in verzuim is, wordt er (per niet betaalde dag na de huurtermijn) 25% van de totale factuur in rekening gebracht.
4.3 Weigert de huurder zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vier het zo, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vier het zo te betalen. 

Artikel 5 – TRANSPORT

5.1 Alle door Vier het zo bezorgde goederen worden op één adres op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dienst makkelijk bereikbaar te zijn voor onze vervoersmiddelen.
5.2 Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten: als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten. Mocht er langer nodig zijn dan 15 minuten, wordt dit verrekend met de borg.
5.3 Producten dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de verhuurder de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan verhuurder.

Artikel 6 – BORGSOM

6.1 De borgsom bedraagt  €100 bij een besteding vanaf 50 euro. Bij een besteding tot 50 euro wordt er 50 euro gerekend voor de waarborgsom. De borgsom wordt, op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, binnen 2 weken na de huurdatum overgemaakt op de rekening waarmee de factuur is betaald.

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.
7.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 
7.3 Vanaf het moment van ontvangst is de huurder geheel aansprakelijk voor de geleverde goederen. Bij beschadiging of verkeerd gebruik is de huurder aansprakelijk voor de toegebrachte schaden. Reparatie of eventuele vervanging komt geheel voor de rekening van de huurder. Materialen dienen in originele staat geretourneerd te worden. Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolge van gehuurde goederen. De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.
7.4 Beschadigde of verloren zaken, als ook breuk of enige kwaliteitsvermindering, als ook de geleverde zaak te vervanging van de beschadigde of verloren zaak zijn gedurende de gehele huurperiode voor rekening van de huurder. Vergoeding van zaken geschiedt tegen nieuwwaarde.

Artikel 8 –  BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST


8.1 Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en speciaal voor de bestelling zijn gemaakt of aangeschaft, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8.2 Indien de huurder een overeenkomst geheel annuleert, kan dit kosteloos tot een maand voor de huurdatum. Binnen deze maand wordt er 25% van de totale factuurprijs in rekening gebracht. Indien er enkele producten van de factuur worden geannuleerd kan dit ook kosteloos tot een maand van tevoren. Hierna wordt er 25% van de productprijs in rekening gebracht.
8.3 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en schoongemaakt weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele schoonmaakkosten worden verrekend met de borgsom.

Artikel 9 –  SCHADE EN SCHOONMAAKKOSTEN

9.1 Gehuurde producten dienen schoon (lees: droog, kaarsvet verwijderd, lintjes en bloemetjes uit de decoratie) teruggebracht te worden. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel, kauwgom, olie, inkt en andere onherstelbare vlekken worden gezien als schade.
9.2 Alle schades. Vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de nieuwwaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT


10.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn. Door op de knop “accepteren” te klikken of door verder te gaan op onze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.